Klubbens vedtægter

§1

Stk. 1. Klubbens navn er PMC - Polyteknisk Motorcykel Forening.
Stk. 2. Klubben er tilsluttet Polyteknisk Forening og skal opfylde de standardregler, der er vedtaget af PF's fællesråd, ifølge statuttens § S.39 af 10/4 2003.

§2

Klubbens formål er at varetage interesserne for motorcyklister ved DTU, samt at skabe et socialt miljø med udgangspunkt i den fælles interesse for motorcykler.

§3

Stk. 1. Medlemsberettigede er personer over 18 år, som er eller har været studerende ved en højere læreanstalt, eller som er ansat ved Polyteknisk Forening eller DTU.
Stk. 2. Personer, der falder uden for disse kategorier, kan ansøge klubbens bestyrelse om medlemskab.
Stk. 3. Der kan gives kontingentrabat til personer der tilhører følgende kategorier: Folk der er eller har været medlem af PF. Medlemmer af studenterorganisationer tilsluttet De Studerendes Fællesråd (DSF) eller Lands-sammenslutningen af Moderate Studenter (LMS) Ansatte i PF eller ved DTU.
Stk. 4. Medlemmer skal være ejer eller bruger af mindst én indregistréret motorcykel og have gyldigt kørekort dertil.

§4

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2. Alle personer med gyldig medlemskab har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 3. PF's procedureregler benyttes ved generalforsamlingen, hvis ikke andet vedtages.

§5

Stk. 1. Hvert år i tidsrummet fra den 1. februar til den 1. maj afholdes ordinær generalforsamling, der med angivelse af dagsorden skal indkaldes skriftligt, samt ved opslag, med 14 dages varsel.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende :

  1. Valg af dirigent.

  2. Den afgående formands beretning.

  3. Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab.

  4. Valg af bestyrelse.

  5. Valg af revisorer.

  6. Indkomne forslag.

  7. Eventuelt.


Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv eller vælges direkte.
Stl. 4. Kassererens navn skal fremgå af referatet.
Stk. 5. Lovændringer skal være et særlig punkt på dagsordenen.
Stk. 6. Forslag under pkt. 6. skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før den ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig såfremt 1/4, dog mindst 10, medlemmer med gyldigt medlemskab er tilstede. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage efter afholdelsen af ordinær generalforsamling indkalde til ekstraordinær generalforsamling med uforandret dagsorden. Denne generalforsamling vil være beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Stk. 8. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling må ikke afholdes udenfor DTU undervis- ningens 14 ugers periode.

§7

Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 3 andre medlemmer af klubben.

§8

Stk. 1. Formanden tegner klubben udadtil, og er ansvarlig i forholdet til Polyteknisk Forening. Formanden skal have været medlem af klubben i mindst 1 år.
Stk. 2. Kassereren skal ligeledes have været medlem af klubben mindst 1 år.
Stk. 3. Der dannes naturlig præcedens for stk. 1 & 2 ved opstart af en ny klub. Formand og kasserer skal her have været med fra starten.
Stk. 4. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal gå eller have gået på DTU.
Stk. 5. Såfremt stk. 1., stk. 2. og stk. 4. ikke kan opfyldes, kan generalforsamlingen frit vælge anden bestyrelse.

§9

Stk. 1. Klubbens regnskaber føres af kassereren.
Stk. 2. Regnskabs- og medlemsåret er 1. januar - 31. december.
Stk. 3. Klubbens medlemskartotek føres af en person fra bestyrelsen, hvis navn skal fremgå af referatet fra generalforsamlingen.
Stk. 4. Klubbens nøglekartotek føres af en person fra bestyrelsen, hvis navn skal fremgå af referatet fra generalforsamlingen.
Stk. 5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 6. Nøgledepositum fastsættes af bestyrelsen.

§10

Navneliste over bestyrelsen skal være opslået i klublokalet. Formand, kasserer, nøgle- og kartoteksansvarlig skal fremgå af listen. Desuden skal størrelsen af kontingent og nøgledepositum være opslået.

§11

Klubbens regnskaber, samt skriftlig redegørelse for medlemstal og aktiviteter, skal hvert år fremsendes til S-husformanden senest den 31. maj, som videregiver disse til S-husledelsen.

§12

Referater af klubbens ordinære og eventuelt ekstraordinære generalforsamling(er) skal fremsendes til S-husledelsen.

§13

Stk. 1. Bestyrelsen kan midlertidigt suspendere et medlem af klubben, hvis bestyrelsen har belæg for at medlemmet har skadet klubben.
Stk. 2. Suspenderingen har højst virkning til førstkommende generalforsamling, hvor sagen skal tages op igen.
Stk. 3. Karantæne fra S-huset, udstedt af S-husledelsen, medfører at medlemmet suspenderes fra klubben i henhold til beslutningen taget af S-husledelsen..
Stk. 4. En egentlig ekskludering kan kun ske på generalforsamlingen.

§14

Stk. 1. Ændring af de klubspecifikke vedtægter kræver 2/3 af de ved generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændringer for klubben træder først i kraft efter godkendelse i S-husledelsen.
Stk. 3. Ordensregler kan klubbens bestyrelse fastsætte uden at indkalde til generalforsamling. Disse regler må ikke være i modstrid med vedtægterne.

§15

Kun klubbens formand og kasserer er bemyndiget til at administrere klubbens økonomi i den daglige drift. Overdrages bemyndigelsen i tilfælde til andre er de stadige ansvarlige.

§16

S-husets regler skal følges af alle medlemmer.

§17

PMC må ikke være basis for drift af forretning.

§18

Klubmedlemmer har pligt til at kende vedtægter, reglement og gældende ordensregler for PMC.

§19

Stk. 1. Ved klubbens ophør overdrages materialer og inventar til PF, såfremt det er betalt af Polyteknisk Forening.
Stk. 2. Klubbens formand er ansvarlig for det af PF overdragne materiel, samt for en eventuel tilbagelevering.

§20

Stk. 1. Hvis effekter i klublokalet ikke er mærket med navn har bestyrelsen råderet over disse.
Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at tømme skabe hvor skabssedlen ikke er udfyldt, eller hvis medlemmet ikke kan kontaktes indenfor 2 måneder.

§21

Klubmedlemmer skal have en virksom email

Disse vedtægter er vedtaget 10/3 - 2009
på PMC's ordinære generalforsamling.

De erstatter vedtægterne vedtaget 22/9 - 1994
på PMC's stiftende generalforsamling
og senere ændringer vedtaget 5/10 - 1998
på PMC's ordinære generalforsamling
og ændringer vedtaget 27/10 - 2003
på PMC's ordinære generalforsamling.
og ændringer vedtaget 19/2 - 2005
på PMC's ekstraordinære generalforsamling. PMC - klubhusreglement

Lidt om
 Klubhusreglement

 Adgangsforhold

 Arbejdsregler