Generalforsamling 10-03-2009


Tilstede:
Medlemmer: Dina Friesel, Alice Riviere, Martin Wittrock, Tommy Odgaard, Christian Knudsen, Alexander Larsen, Anne Louise Berg Madsen, Magnus Woxholtt-Jensen, Kai Harrekilder-Petersen, Teis Borg, Anders Madsen, Michael Danzer-Sørensen, Uffe Rasmussen, Jens Bager Jensen, Niels Jørgensen, Nikolaj Kjeldsen, Allan Bager Nielsen, Mathilde Daugaard, Adam Millborg, Morten Højgaard, Morten Madsen, Peter Larsen, Mads Rasmussen.
Prospects: Morten Gyldendal Melberg , Morten Munch, Anders Cronberg

Referent: Mathilde Daugaard


Præz bød velkommen til årets generalforsamling

Punkt 1 - Valg af dirigent

Teis Borg blev valgt til dirigent. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne.

Punkt 2 - Den afgående formands beretning

Christian fremlagde vedhæftede beretning (pdf)

Punkt 3 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Martin fremlagde regnskabet for det forgangne år. Regnskabet er godkendt på forhånd af revisorerne.
Indtægter: 22.824,97 kr
Udgifter: 21.252,87 kr
Årets resultat: 1.562,10kr
Sum: 37.453,82 kr

Punkt 4 - Valg af formand og kasserer.

Formand genopstiller ikke
Kasseren genopstiller.

Kassereren Martin Wittrock er genvalgt som kasserer

Dina og Alexander stiller op som formand
Skriftlig afstemning giver 6 stemmer til Alexander Larsen, 15 stemmer til Dina Friesel og 2 blanke stemmer.
Dina er valgt ind som formand.

Punkt 5 - Valg af bestyrelse. Herunder skal nøgle og kartoteksansvarlig fremgå.

Anne Louise genopstiller ikke til bestyrelsen
Tommy Odgaard, Magnus Woxholtt-Jensen og Alexander Larsen genopstiller og vælges. Yderligere vælges Alice Riviere.
Som nøgle og kartoteksansvarlig vælges Martin Wittrock (kasserer)
Christian vælges som suppleant

Punkt 6 - Valg af revisorer

Micheal Dantzer-Sørensen genopstiller og vælges. Yderligere vælges Kai Harrekilde-Petersen.

Punkt 7 - Manglende indbetaling af rykkergebyr

Problemstilling: I PMC er indført et rykkergebyr på 50 kr til medlemmer, der indbetaler kontingent for sent. Et medlem har nægtet at betale dette rykkergebyr i to efterfølgende år, på trods af at medlemmet har indbetalt sit kontinget for sent. Det koster bestyrelsen mange kræfter at opkræve manglende kontingentindbetalinger, og det er især opslidende når et rykkergebyr nægtes at blive betalt. Hvilke konsekvenser kan bestyrelsen benytte i en sag som denne?

Generalforsamlingens holdning: Der er generel enighed om, at vedtægterne skal overholdes og at medlemmer, der ikke overholder dette smides ud af klubben. At beløbet er så småt gør dog beslutningen sværere for nogle medlemmer. Medlemmet kan ikke ”straffes” ved at blive nægtet is på klubture eller lignende, da medlemmer ikke deltager.

Det besluttes (selvom dette generelt strider mod de fleste medlemmers principper) at udstille et sådant medlem på mailing-listen efter 3 advarsler hvorefter de 50 kr eftergives. Det gør at nogle slipper for at betale 50 krs straf, men det gør det lettere for bestyrelsen.
Der blev desuden forestået en indsamling til fordel for der pågældende medlem, hvor rykkergebyret for begge år blev indsamlet.

Punkt 8 - Indkomne forslag

Ingen

Punkt 9 - Eventuelt

1) Formanden efterlyser foreslag til nye arrangementer?
Kai: DVD aften
Bager: poler jernet! (Vaskning og polering af mc’er)
Morten Madsen: Bronzekurses (Der findes genopfriskningskurser for folk der for nyelig har taget broncekursus på en dag) Alexander er interesseret. Flere medlemmer er allerede tilmeldt forskellige kurser. Tommy laver en doodle for at skabe overblik over hvilke kurser der er pimser på.
Christian: skrueaftener (f.eks. bremser)
Mandag den 29. marts: skruedag i klubben sammen med Kai
Hvis medlemmer ellers har ideer til arrangementer er de velkomne til at sende en mail til bestyrelsen

Opfordning: medlemmer der ønsker hjælp til at skrue kan sende en besked ud på listen og spørge, der vil højst sandsynlig være en eller flere, der har tid og lyst til at hjælpe (især hvis der lokkes med pizza...)

2) Opfriskning af hjemmesiden
Mads Rasmussen tilbyder at kigge på det
Martin Wittrock skal sørge for at skrive klubbens kontonummer på hjemmesidenDer takkes for god ro og orden.