Generalforsamling 10-03-2009


Tilstede: Dina Friesel, Martin Wittrock, Christian Knudsen, Jakob Moll, Nana Schumacher, Adam Milborg, Kristine Hvid, Johnny Jensen, Malene Klenø, Snorre Biehe Krogh, Theis Borg , Jacob Bunk, Anders Lund Madsen, Hans Holten Lund, Allan Bager Nielsen, Tommy Odgaard, Magnus Woxholtt, Alexander Larsen, Uffe RB. Andersen, Kai Harrekilde, Jens Jacob Bager Jensen, Thomas Jensen, Ulrik Nedza

Referent: Tommy Odgaard


Præz bød velkommen til årets generalforsamling

Punkt 1 - Valg af dirigent

Jakob Moll blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget, og konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne.

Punkt 2 - Den afgående formands beretning

Dina fremlagde vedhæftede beretning (pdf)

Videre diskussion under generalforsamlingen
Desværre stadig manglende støtte bag bestyrelsens arbejde og arrangementer med behov for medlemmernes opbakning. Det forgangne år har, ifølge Bager, formentlig været det hårdeste år for bestyrelsen i PMC’s historie, grundet hændelser som tyveri og elevatorbygning. Disse ”hændelser” er kun blevet overvundet pga. Dinas store arbejdsindsats i bestyrelsen.

Spørgsmål til formanden: På den ene side siger du der har været stor opbakning til arrangementer, men at der mangler opbakning. Uddyb?
Svar fra Formanden: Der har været stor opbakning til arrangementerne (alt det sjove) men der mangler hjælp til de hårde job som at forberede og rydde op efter julefrokost, rydde op i kælder osv. Alt i alt, der mangler folk til at det sure arbejde. Bager mener også der mangler noget forståelse fra PMC’s medlemmer, eksempelvis var der en del brok under elevatorbyggeri hvor medlemmerne ikke forstod hvorfor der ikke var adgang til klubben.

Det fastslås at der mangler ildsjæle til at tage over og arrangere arrangementer, bestyrelsen skal ikke stå for at arrangere alle arrangementer. Dog mener mange at sådan har det altid været, og sådan vil det altid være.

Punkt 3 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Martin fremlagde regnskabet for det forgangne år. Regnskabet er godkendt på forhånd af revisorerne. Arrangementer og fortæringer er delt op i 2 forskellige punkter. Det har før blot tilhørt fortæring. Har været en del udgifter i 2008 grundet tyveriet som har kostet i omegnen af 2-3.000.
Ros til kassererne (Martin W og Mathilde) for det gode arbejde og det overskuelige regnskab. Med hilsen fra revisoren Anders Lund Madsen.

Regnskabet er godkendt af de fremmødte.

Punkt 4 - Valg af formand og kasserer.

Formand genopstiller ikke
Kassereren genopstiller.

Kassereren Martin Wittrock er genvalgt som kasserer

Christian stiller op som formand
Dina trækker igen, det var slet ikke så slemt igen at være præsident – og sejt at sige man var præsident på Træf på Toppen. Man lærer en masse at kende og får en vis respekt rundt omkring på DTU.

Christian er valgt som formand.

Punkt 5 - Valg af bestyrelse. Herunder skal nøgleog kartoteksansvarlig fremgå.

Bager genopstiller ikke til bestyrelsen
Anne Louise, Alexander, Magnus og Tommy stiller op til bestyrelsen.
Ifølge forskrifterne skal bestyrelsen bestå af: Formand, kasserer og mindst 3 andre.
Alle 4 er valgt til bestyrelsen med applaus.
I lang tid har det været kotume at det er kassererens arbejde at være nøgle- og kartoteksansvarlig, da det alligevel er ham der modtager pengene. Martin Wittrock er valgt til nøgle- og kartotekansvarlig igen.
Suppleanter:
Snorre melder sig til posten og vælges med applaus.

Punkt 6 - Valg af revisorer

Anders L. Madsen og Michael Dantzer-Sørensen genopstiller op som revisorer og vælges med applaus.

Punkt 7 - Langtidsopbevaring af motorcykler i klubben

Bestyrelsen mener ikke det er nødvendigt at cykler er henstillet i klubben når der ikke arbejdes på dem. Det er ikke et pladsproblem, men nærmere et princip om at når de ikke bruges, så skal de heller ikke stå der. Hvad gør vi ved det?

Der har ikke tidligere været nogle regler omkring opbevaring, om end bestyrelsen har opfordret medlemmerne til ikke at opbevare deres motorcykler i klubben i mere end 2 uger, og i så fald advisere bestyrelsen. Denne opfordring var der dog mange der ikke havde hørt om. (Den er beskrevet i bestyrelsesreferatet af 12. marts 2007, red)
Der blev foreslået at opfordring bør skrives ind i klubreglementet som en regel ”eks: max 2 uger med mindre der er andre indlysende årsager (eks motorhavari)”.

Skal det være tilladt med store projekter, eller skal det holdes til simple reparationer som kædeskift og små service? Kan det virkelig passe at store projekter skal være helt forbudt?
De fremmødte medlemmer mener det hovedsagligt skal holdes til småprojekter for så er det til at overskue med de 3 små arbejdspladser vi har til rådighed. Store projekter som customizing der er uoverskuelige fra start af bør ikke høre til i klubben men hjemme i medlemmernes egne huse. Har du et projekt, der er så småt at der blot kan smides et sæde på og trille den op på p-pladsen så skal dette gøres – det er ikke et opmagasinerings rum.
Der skal laves klare regler og eventuelt straf, om det så er bortvisning fra klubben.

Store projekter skal være tilladt, men det skal kunne gøres indenfor 14 dage (der kan skrues meget på 14 dage). De 3 arbejdspladser skal ikke fyldes med store projekter og cykler som folk er bange for at flytte.

Skal der skelnes mellem at være studerende og være færdiguddannet? Da en færdiguddannet har råd til at ”flytte sit lort”, mens en studerende kan have mere svært økonomisk med at flytte sin cykel.

Der mangler oplysning om hvad man må og ikke må, det er for løst de regler der er – de skal tydeliggøres.

Bøde kontra ”straf-arbejde” for klubben: Bøder rammer studerende hårdt, ikke færdiguddannede.

Reprimander skal på listen, og ved godkendelse af langtidsprojekter skal disse også på listen. ”Få spredt ud at vi har set det, og godkendt det”

Benzin er bare ikke tilladt i klubben! Vi må max ha 5 l. brændbar væske i klubben


Regler der skal indskrives i reglementet:

• 14 dage, ellers søge dispensation hos bestyrelsen (ansøgning skal komme på listen, og irettesættelser skal ligeså på listen)
Vedtaget ved overbevisende flertal
• Mulighed for 1 eller 2 store projekter, som kan inddrages ved behov (sæsonstart)
Vedtaget ved overbevisende flertal
• Februar, marts og april projektfri periode (under 2 ugers arbejde er tilladt)
For: ca. 15 Imod: 1 Ved ikke: 5
Forslaget er vedtaget.


Følgende blev også foreslået, men ikke taget op til afstemning, da det antages de indgår under de andre allerede vedtagne punkter:

• Længere snor til studerende end til færdiguddannede (økonomisk spørgsmål)
Ikke taget op til afstemning, men forslaget mødte generel opbakning
• Klublokale er til reparation, ikke til customize ”for sjov” projekter
Ikke taget optil afstemning

Punkt 8 - Indkomne forslag

Indkaldelse til generalforsamling sendes pr e-mail, i stedet for fodpost.
Indsendt af Christian Knudsen
Indkaldelsen skal sendes til private mails og til listen.

Dette gør at det nu bliver et krav i vedtægten at man skal have en virksom e-mail.
Enstemmigt vedstemt.

Punkt 9 - Eventuelt

Flere nøgler, eventuelt kortaflæsning (kan måske sættes sammen med loggen). Den nye bestyrelse vil undersøge mulighederne for hvad der kan lade sig gøre.

Logbogen bibeholdes, da det er meget hyggeligt at se hvad folk laver og om der reelt bliver skruet eller bare hentet ting.

Generel oprydning i værkstedet skal blive bedre, værktøjet er tit beskidt.

Dragetur til Rømø i pinsen arrangeret af Snorre

Fest hos Bager den lørdag der er Bronzekursus, han har grill!

Anders Lund Madsen vil gerne stå for arrangement: DB test af motorcykel (han kan låne DB-gejl på arbejdet)

Punkt 10 - Punkt fortsat fra præsidentens tale, angående opbakning af bestyrelsen og arrangementer

Fra bestyrelsens side påskønne arbejdet der bliver gjort for at arrangere ture fra medlemmernes side.

Der kunne f.eks. laves ”præmie for årets arrangør” til julefrokosten?


Der takkes for god ro og orden.