Generalforsamling 04-03-2008


Tilstede: Adam, Allan, SVAnders, AndersN, Christian K, Dina, Emil, Jacob Bunk, Jakob Moll, Bager, Karsten, Malene, Martin Wittrock, Mathilde, Dantzer, Niels, Nikolaj, Nilas, Snorre, Uffe R.B. Andersen, Uffe Rasmussen, Ulrik Olesen
Referent: Niels


Præz bød velkommen til årets generalforsamling

Punkt 1 - Valg af dirigent

Snorre blev valgt som dirigent, på bestyrelsens opfordring og bifaldet var stort. Dirigenten takkede for valget, og konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne.

Punkt 2 - Den afgående formands beretning

Nilas fremlagde den vedhæftede beretning (pdf)

Punkt 3 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Klubben havde i 2007 et overskud på ca. 4000 kr. og der er blevet brugt flere penge på klubture end året før. Der blevet opdaget en forskel på saldo primo plus årets resultat fra 2006 og saldo primo for 2007. Dette skyldes, at nølgedepositum ikke er medregnet i saldo primo, men regnes for sig selv. Der var ingen bemærkninger fra klubbens revisorer.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4 - Valg af formand og kasserer.

Formand: Nilas ønskede ikke at genopstille, så efter lidt vælgersnak blev Dina valgt til posten. Vi ser frem til det nye kvindelige ”touch” i klubben (med beder om at få pillet mande-kalenderen ned).

Kasserer: Emil ønskede ikke at genopstille. Martin Wittrock blev valgt på baggrund af sin erfaring fra Vestsjælland.

Punkt 5 - Valg af bestyrelse. Herunder skal nøgleog kartoteksansvarlig fremgå.

Nyvalgt kasserer bliver nøgle- og kartotekansvarlig.

Til de resterende bestyrelsesposter opstillede følgende personer som alle blev valgt:
Mathilde Søndergaard
Christian Knudsen
Jens Jacob Bager Jensen

Suppleanterne blev:
Snorre Biehe (født på ny)
Jacob Bunk

Punkt 6 - Valg af revisorer

Efter utallige år som revisorer takker Snorre og Steggers af. Tak til dem.
Nye revisorer er:
Michael Dantzer-Sørensen
Anders F. Lund Madsen

Punkt 7 - Lav tilslutning til klubture – hvad kan vi gøre bedre?

Bager foreslår flere aktiviteter i selve klublokalet. Video og hygge generelt skaber liv i klublokalet, og ikke-medlemmer der tilfældigvis kigger forbi oplever at der er liv i klubben. Desuden kunne arrangementer som ”Kend din cykel” være gode. Jacob Bunk bakker op om idéen.

Allan Bager savner at møde bestyrelsen til diverse arrangementer.

Bunk henstiller til at man tilmelder sig arrangementer lidt tidligere end sidste tilmeldingsfrist.

Dantzer foreslår billig pris for hurtig tilmelding og dyrere for sen tilmelding.

Dina savner en ekstra indsats fra de tilmeldte til diverse arrangementer. Som eksempel nævnes julefrokosten hvor det var svært at finde folk til at gøre klar og rydde op.

Christian Knudsen efterlyser folk til køreturene. Fremmødet har været meget lavt de(t) sidste år.

SVAnders synes det har været hyggeligt med færre fremmødte, da de frafaldne har været knaldperler.

Anders Nørskov foreslår at store arrangementer som f.eks. bustur til Louis ikke bliver holdt hvert år. På den måde bliver der lidt mere attraktivt at komme med og dermed nemmere at fylde bussen op.

Snorre spørger om de store arrangementer er blevet _for_ komplicerede. Keep it simple, stupid!

Ex-ryger Adam vil gerne lave andet end at ryge og spise is i enden af en køretur. Dette er der stor tilslutning til, og en masse forslag fremkommer (bl.a. DieselHouse og andre museer/udstillinger).

Uffe R. B. Andersen savner en opsamling på alt hvad der er blevet foreslået.Forslag til ture det kommende år:

Der er ivrig stemning for en tur til Sverige. Primus motor er ukendt.

Snorre foreslår PMC på Bronzekursus 2009.

Snorre m.fl. foreslår flere skrueaftener. Man får ikke lavet alverden, men det er hyggeligt. Der indsættes ”Skrueaften” på kalenderen nogle gange i løbet af sæsonen.

Allan Bager fremhæver Træf på Fyn som et supplement til Træf på Toppen.

Uffe Rasmussen og Bager er uenige om Aabenraa eller Sønderborg er den fedeste by i Sønderjylland. Det afgøres til Ringridning. Uffe har fordel af hjemmebane.

Punkt 8 - Indkomne forslag

Ingen

Punkt 9 - Eventuelt

Martin Wittrock havde svært ved at komme ind i klublokalet da han var ny, og savner hurtigere udlevering af nøgler. Præz Dina foreslår at udlevering af nøgler vurderes fra gang til gang, men der holdes fast i at man skal ha været medlem i et helt år, og desuden være et kendt ansigt i klubben før man får udleveret en nøgle.

Bakkens åbning: Vi mødes på P-pladsen mellem 1. og 2. kvadrant og kører til Nørrebrogade kl 17. Der standes ved Knud Rasmussens statue på strandvejen og køres derefter retur til Lyngby hvor der serveres varm kakao i klublokalet.

Adam siger ”Ugledige Træf 2008 is go!”


Nyvalgt Præz Dina takker for god ro og orden. Mødet er hævet.