Generalforsamling 27-02-2007


Tilstede: Christian Knudsen (præz), Jacob Bunk (pengepims), Bager, Moller, Sanne, HaStig, Snorre, Niels, SVAnders, Jon, Nana, Morten Wagner, Dina, Allan Bager, Adam, Palle, Uffe, Nilas, Emil, Jeppe, Dantzer
Referent: Dantzer


Præz bød velkommen til årets generalforsamling

Punkt 1 - Valg af dirigent

Snorre blev opfordret til stillingen og modtog valget med akkamation.

Punkt 2 - Den afgående formands beretning

Præz fremlagde den vedhæftede beretning (pdf). Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Punkt 3 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Klubben havde et overskud på ca. 10.000 kr. som blev forklaret med for få arrangementer med klubtilskud i den forgangne sæson. Der blev spurgt til posterne 'Andet' på indtægts og udgiftssiden. 'Andet ind' er PF tilskud og 'Andet ud' er bla. færgeoverfarter og tysklandsturen. Der var ingen bemærkninger fra klubbens revisorer (Snorre og Dantzer).
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4 - Valg af formand og kasserer.

Afgående formand, Chr. Knudsen, var villig til genvalg hvis ikke andre (helst studerende) ønskede at være formand. Bager indstillede Nilas som formand og han modtog indstillingen. Nilas' valgbarhed blev bekræftet i henhold til klubbens vedtægter.
Nilas blev valgt enstemmigt med akklamation.

Jacob ønskede ikke genvalg. Efter at Jacob havde forklaret hvad posten indebar stillede Emil op til posten.
Emil blev valgt enstemmigt med akklamation

Punkt 5 - Valg af bestyrelse. Herunder skal nøgleog kartoteksansvarlig fremgå.

Til bestyrelsen stillede: Dina, Chr. Knudsen (ExPræz), Bager (bestyrelses medlem), og SVAnders (tidligere bestyrelsesmedlem). Da det var en mere end nødvendigt skulle der en afstemning til og afstemningen blev forlangt skriftlig.
Efter optælling af Snorre og Jacob og kontroloptælling af Sanne blev Dina, Chr. Knudsen og Bager valgt til bestyrelsen.
SVAnders blev suppleant. Alle valgtes med akklamation.

Punkt 6 - Valg af revisorer

Snorre genopstillede og Jacob stillede op som ny revisor. Uden yderligere kandidater valgtes begge med akklamation.

Punkt 7 - Hvervning af nye medlemmer

Chr. K. lagde op til emnet: Klubben tegnes af relativt gamle medlemmer som ikke er studerende mere. Antallet af unge og studerende medlemmer er lavt. Hvordan kan vi få nye medlemmer? Diskussionen kom til at handle meget om hvorvidt klubbens optagelsesprocedurer med en prøveperiode virkede hæmmende for optagelse af nye medlemmer. Det blev fremført at nogle potentielle medlemmer ikke havde følt sig velkomne da de ikke blev meldt ind umiddelbart. Omvendt kunne bestyrelsen berette at forsøg med umiddelbar indmeldelse blot medførte meget administration idet mange blot meldte sig ud efter en sæson uden at have deltaget i klublivet.
Den fremtrædende holdning blandt de fremmødte var dog at prøveperioden var en god ide, men at det var meget vigtigt at det ikke blev opfattet som en afvisning, specielt fordi det ikke skal hedde sig at studerende ikke kan være medlem af en studenderklub.
Konkret blev det foreslået at nye medlemmer skulle kontaktes telefonisk i stedet for pr. email,da det er mere personligt og email læses meget forskelligt af forskellige mennesker. Det blev også foreslået at indføre en følordning hvor et nyt medlem blev tilknyttet et erfarent medlem.
Bestyrelsen takkede for de gode ideer og lovede at arbejde videre med sagen

Punkt 8 - Lav tilslutning til klubture – hvad kan vi gøre bedre?

Diskussionen kom til at handle meget om årsager og kun lidt om løsninger. En del medlemmer gav udtryk for at de fik kørt nok i andre anledninger og at det var vigtigere at mødes socialt. Der blev efterlyst flere weekend arrangementer som f.eks. sommerhusture el. lig. Det blev kommenteret at SMS tjenesten var god og at det var vigtigt at beskederne blev sendt dagen før et arrangement så man ikke risikerede at skulle hjem efter sin motorcykel. Bager tilbød at arrangere tur(e) til Sverige hvis der var stemning for det

Punkt 9 og 10 - Langtidsopbevaring af Jons motorcykel/motorcykler generelt i klubben

Baggrunden for punktet var at to motorcykler havde stået meget længe i klublokalet og der ikke var dannet præcedens for håndtering af problemet.
Der var bred enighed om at det var vigtigt med regler og tidsfrister, både for at motivere medlemmer til at gøre sig færdige og for at give bestyrelsen en sanktionsmulighed overfor sløve medlemmer. Der var også bred enighed om at det er den til enhver tid siddende bestyrelse som definerer regler for værkstedet. Det blev diskuteret om det i yderste konsekvens skulle være muligt at tvangsflytte en motorcykel f.eks. ved hjælp af Falck, men der var betænkeligheder ved evt. erstatningsansvar ved transportskader.

Punkt 11 - Indkomne forslag

Ingen

Punkt 12 - Eventuelt

Bestyrelsen opfordrede til mindre opbevaring af udstyr i klubben f.eks. pt. 10 udstødninger.
Indehavere af skabe i klubben blev opfordret til nøje at overveje om de forsat vil have dem da der ikke er nok til alle.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.43. Ordstyreren takkede for god ro og orden.