Generalforsamling 05-10-2004Tilstede:

Punkt 1 – Valg af dirigent og referant

Jon valg til dirigent
Anders N valgt til referent

 

Punkt 2 – Den afgående formands beretning

Jeg har v¿ret pr¿sident siden 31/10 2000. Dvs. jeg har siddet på posten i 4! År. Ak det er gået st¿rkt. Jeg er glad for at gå af nu.

 

Året der gik:

 

Ny kasserer. Det går som smurt!

 

Januar

Tur til Hamborg

 

Februar

PMC's legendariske julefrokost. På PF gangen. Lille fremm¸de af de ”gamle”. Mad fra k¸bmanden Benny. Der blev ikke drukket ¸l op!

Motorcykeludstilling i ¨ksnehallen

Foredrag af Gregg: ”Rejse gennem Sahara på motorcykel”

 

Marts

Klubaften – Foredrag af Bager: ”Hvordan k¸ber/s¿lger man en MC?”

S¸ndags arrangement - Teknisk museum

 

April

Bakke åbning

Biftur: Terkel I knibe

Klubtur - Ganl¸se GP.

S¸ndags arrangement - Danmarks Akvarium

STURUP Raceway Arrangment af RacerNiels. God dag og godt arrangement. Desv¿rre få pimser

 

Maj

Klubtur – Tisvildeleje.

M¸ns Klint og bes¸g Adam.

Sponsorat tur. 10 min = 5000kr

 

Juni

Klubtur - Helsing¸r Havn

Bremsetr¿ningsdag - Arrangement af Hastig

 

Juli

Tr¿f på Toppen. Chauff¸rerne f¸rst

Mange på b¿nken.

Jon pryder stadig MC Scavenius forside

Vi vandt pokalen igen! Pokalen grimmere end nogen side! Nogen pimser k¸rte over 1000km for at nå tr¿fpladsen.

 

Klubtur - Roskilde Havn

S¸ndags arrangement - MC vaskedag hos Bunks for¿ldre. Tak for hjemmebagte boller!

 

August

Kursus v. Kai Harrekilde: ”K¨RETEKNIK - TEORI & STRUKTUR”

Sturup Raceway Arrangement af RacerNiels Igen en god dag og godt arrangement.

PMC 10 års jubil¿um. KANON arrangement der forl¸b gnidningsl¸st og proff. Af h¸jdepunkter kan n¿vnes: Trialshow, Grillmad, fad¸l, Liveband og ikke mindst stripper.

 

September

Kajakpolo Arrangement af Sanne

Bakkens Lukning

Klubtur til Hornb¿k

Åbenthus arrangement. Nu med projektor og Judgementday. Vi mangler l¸beseddler på motorcyklerne rundt på DTU.

 

Klubben siger tak for de mange der har v¿ret med til at stå for arrangementer og hj¿lpe til på anden måde.

 

Advarsler og henstillinger:

Marts til Janus for opbevaring siden f¸rst på efteråret

Juli til Palle for opbevaring siden Januar

 

Styrt! Der har v¿ret tre klubture ud af 6 der er endt i at vi ventede på at en ukampdygtig mc blev afhentet. Tre motorcykler blev smadret for over 200.000kr i alt samt en gik i stykker (Suzuki naturligvis).

 

Flag. Dantzers så velfremstillede flag blev desv¿rre stjålet til TPT2004

 

Klubrummet

¨l og vand går fint, der har v¿ret sodavand hele tiden - det l¸ber lige rundt!

OBS tommer dåser h¸rer til i metalaffald HUSK DET! 

Den ”lille k¿denitter” er kun til nitteled med hule nitter og ikke alm k¿deled.

Hvis man ¸del¿gger noget v¿rkt¸j, smider noget v¿k eller l¸ber t¸r for noget, så giv bestyrelsen besked, så vi kan skaffe noget nyt.

D¿kmaskinen k¸rer 80% ok.

Det koster 20 kr. for ikke medlemmer at skifte/få skiftet d¿k samt skal gl. d¿k fjernes.

PC k¸rer nu Windows efter initiativ fra Moller

Vask ikke h¿nder på toilettet men i v¿rkstedet. Det letter deres arbejde.

T¸m altid tanken når i går, det er ikke tilladt at have benzin i lokalet.

Ingen problemer med ¸l i klubben. Ryd op efter jer hvis i er i lokalet til en fest.

Skabe. Hvis man ikke bruger det må man gerne r¸mme det.

Klubben er ikke et opbevaringssted. Skal det ikke bruges inden for en måned eller skal det ud!

 

D¿ksituationen i klubben: Bestyrelsen anbefaler at man max opbevarer d¿k i klubben en måned. Brugte d¿k kan afleveres på genbrugsstationen på Firskovvej, der har åbent alle dage fra 10-17.

Man må gerne t¸mme den blå affaldsvogn på eget initiativ. Når den er fyldt skal den t¸mmes ude i parkeringsk¿lderen. Der er i orden at rydde lidt op på sofabordet og feje gulvet. Metal spanden må også gerne t¸mmes på eget initiativ.

 

Nettet. Den tager vi i evt.

Hvor mange l¿ser referaterne j¿vnligt? Håndsopr¿kning.

 

Mailinglisten. Det k¸rer godt. Vigtige bestyrelsesmails får en klamme i header linien hvor der står [BEST-INFO] De skal l¿ses!

 

 

Formandens beretning blev godkendt. Steen takkede Bager for et godt stykke arbejde som formand for klubben.

 

Punkt 3 – Den afgående kasserers beretning

Sidste år blev der klaget over at klubben brugte for få penge. Det blev der fors¸gt at råde bod på. I vinters blev der brugt en del, der blev dog holdt lidt igen da budgettet for jubil¿et lå fast.

 

Difference på -77,74 kr i 03 / 04 regnskabet kan ikke umiddelbart forklares med andet end rod i de tidligere regnskaber.

 

Regnskab for 03 / 04 og 04 / 05 er lidt misvisende idet en del udgifter ifbm jubil¿et f¸rst vil fremgå af regnskab 04 / 05.

 

Jacob fremlagde detaljeret regnskab for jubil¿et.

 

Diverse mindre spm til budgettet.

 

 

Budgettet blev godkendt.

Revisorerne påpegede at Jakob g¸r et godt stykke arbejde som kasserer.

 

Punkt 4 – Valg af formand og kasserer

Christian Knudsen blev valgt som ny formand for PMC. Andre kandidater havde påt¿nkt at stille op til posten, men valgte at tr¿kke sig da de anså en DTU studerende som den rette mand på posten.

Christian har v¿ret medlem af klubben i 2 år, har siddet i bestyrelsen samme 2 år og syntes arbejdet er sp¿ndende. Christian forventer ikke at opholde sig i klubben i samme grad som Bager, men vil arbejde for et godt sammenhold i en god klub.

Christian blev valgt ved råb. Tillykke med posten!

 

Jacob Bunk v¿lges som kasserer uden modkandidater. Tillykke, keep up the good work.!

 

Punkt 5 – Valg af bestyrelse

Der skulle v¿lges 3 bestyrelsesmedlemmer blandt 4 kandidater:

 

Anders LM: vil arbejde med foredrag og flere fester i klubregi

Bager: Vil gerne forts¿tte som menigt best. medlem og st¸tte Christian uden at bestemme for meget.

Nana: Vil arbejde med sociale arrangementer, GS’eren skider så Nana vil v¿re en del i klubben også

Moller: Vil arbejde med foredrag, k¸retekniske kurser, skruetips og hvervekampagner på DTU.

 

Nikolaj kr¿vede hemmelig afstemning.

 

Anders LM, Bager og Nana blev valgt. Moller er suppleant. Tillykke !

 

Kasseren v¿lges som n¸gle og kartoteksansvarlig.

 

Punkt 6 – Valg af revisorer

Den Dynamiske Duo – Steen & Snorre genv¿lges som revisorer

 

Punkt 7 – Klubbens hjemmeside

Nuv¿rende hjemmeside ligger på 4 forskellige servere: PRG, DMCN, Hylle og Jacob Bunk. Det skaber problemer is¿r med media siden. Medlemskartoteket hos Hylle er MS baseret mens resten er Linux baseret. Derfor kan det hele ikke umiddelbart samles ét sted.

PRG har tilbudt serverplads så alt kan ligge hos dem.

 

Et slagkraftigt udvalg bestående af Dantzer, Jacob Bunk, Moller og Hylle som konsulent neds¿ttes. Gruppen går straks i gang og melder status til bestyrelsen 1. Dec. 2004.

 

Punkt 8 og 9 – Tilslutning til arrangementer og forbedring af dette

Der er en tendens til at der er st¸rre tilslutning til sociale arrangementer og foredrag fremfor til k¸returene. Det blev påpeget at dette kunne skyldes det dårlige vejr f¸rst på året og evt. tilf¿ldigheder.

Bestyrelsen vil derfor forts¿tte med 1 klubtur på hverdagsaften og 1 s¸ndagstur om måneden. Af andre arrangementer kan n¿vnes: Sturup, bronzekursus, sommerhus tur, foredrag om teknik eller touring. Flere havde ¸nske om at deltage i flere tr¿f. Der laves en tr¿fkalender på PMC web’en, ikke at forveksle med PMC kalenderen. Tr¿f hvor bestyrelsen arranger k¸rsel osv. vil fremgå af PMC kalenderen.

 

Der blev spurgt lidt til hvad de ”nye” kunne t¿nke sig af arrangementer. Foredrag og skruetips faldt i god jord. Udover selvf¸lgelig k¸reture.

 

Punkt 10 – Luftrenser til klublokalet

Der er kommet klager over lugt fra S-huset og Kaffestuen. Bager har unders¸gt mulighederne. N¸dgangen der tidligere har v¿ret på tale som udluftningskanal er nu muret til ifbm bygning af Oticon salen. Udbl¿sning til gangen vil ikke have nogen st¸rre effekt på lugtgenerne.

Et filter med aktivt kul koster ca. 12.000 kr inkl filtre til 5 år. Vi kan låne den på pr¸ve for at se om det har nogen effekt. Generalforsamlingen st¸tter bestyrelsen i at gå videre med filterl¸sningen. Lugtgener kan blive kritisk for klubbens eksistens og goodwill i S-huset.

 

Adam mente at K¿lderbaren er nogen tudefj¿s J

 

Punkt 11 – Udvalg til arrangering af julefrokost

Udvalget kom til at bestå af Nana, R-Niels, Sanne og Anders LM

 

Dato blev straks sat til l¸rdag 12. feb 2005.

 

Punkt 12 – Indkomne forslag

Michal Bozalek fortalte om muligheden for kombineret endurokursus/k¸reteknik i Polen. Det l¸d sjovt og billigt og der var stor forhåndstilslutning. Michael går videre med projektet og vender tilbage med yderligere info.

 

Punkt 13 – Evt.

Sp¸rgsmålet om klubben betaler broafgift ifbm med Sturup arrangementer i fremtiden blev bragt op. Svaret er måske – afh¿nger bla. af ¸konomien, luftrenseren kan blive en dyr historie. Broafgiften er en stor udgift og arrangementer er billige i forvejen.

 

Klubben vil k¸be veste i kraftige farver til bla. masterk¸rere på Sturup og andre arrangementer.

 

Niels har også lidt kig på en bane i Polen til en billig penge.

 

 

 

 

 

 

Tak for god ro og orden og et flot fremm¸de.