Generalforsamling 27-10-2003Tilstede: Jon, Palle, Christian, Niels, Bager, Anders N, Tommy, Moller, Snorre, Steen, Hylle, Flemming, Anders LM, Tom, Adam, Theis, Karen, Hans, Hastig, Dantzer, Berggren, Nana, Tajs, Jacob Bunk, Nikolaj, UffZ

 

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent samt formalia

Dirigent: Jon N
Referent: Anders N
Formalia: OK

 

Punkt 2 – Formandens beretning ved Bager.

Nina afgår som kasserer i februar. Niels, som er suppleant, overtager posten som kasserer.
Julefrokost: Denne gang blev det ikke hold på VKR, men oppe på PF gangen. Det blev et sammenskudsgilde. Der blev ikke drukket op! Janus flippede sin Puch Flagskib.
Årets eneste skriftlige advarsel: Der blev givet en advarsel til et medlem fra PMC  der havde en cykel stående i PMC med benzin på (se evt bestyrelsesm¸det fra 13. februar 2003). Bestyrelsen fik at vide, at der ikke kunne suges mere op, hvilket dog blev gjort af bestyrelsen dagen efter. Der blev derfor sendt en skriftlig advarsel til det indvolverede medlem med besked om at en senere overtr¿delse vil medf¸re n¸gleinddragelse og hvis det ikke giver en ¸jeblikkelig bedring, ekskluderes medlemmet.
Klubturerne: Fremm¸det har ikke v¿ret så st¿rkt som tidligere. (se punkt 11h)
Tur til MC chauff¸rerne. Vi kom kun 3 mand, men festen var god. MC chauff¸rerne overvejer at bes¸ge PMC.
Tr¿f på toppen: Et par pimser var ovre hos MC Chauff¸rene f¸rst. I år fik vi rigtig mange på b¿nken på TpT. Jon pryder stadig MC Scavenius forside! Vi vandt pokalen for l¿ngst k¸rende klub! Endelig sejer over arvefjenden MC Morgenhår(d). Nogen pimser k¸rte over 1000km for at nå tr¿fpladsen J
Oprydning i skabe medf¸rte at visse skabe blev br¿kket op. Dette medf¸rte k¿mpe ballade. Sagen er nu afklaret med de forulempede.
Turen til Asserbo blev i år afviklet som roligt og afslappet sommerhus hygge.
Sturup: God dag og godt arrangement. Desv¿rre var der også nogle uheld. N¿ste gang skal der reklameres mere for det, så vi kan få flere pimser med. Der er overvejet et arrangement i maj e.lign, så vi evt kan tage derop 2 gange om året.
Åbent hus arrangement i S-huset forl¸b godt. Vi skal pr¸ve at hverve flere medlemmer ved dette arrangement, og huske at have l¸besedler til de interesserede.
Biftur: PMC var inde og se Bad Boys II. Flere lignende arrangementer ses gerne i l¸bet af vinteren. Nogen frivillige?
Klublokalet i år:
Sodavand:  Bager har mest stået for indk¸b. Syntes selv det er gået godt. Hvem smider svenske penge i sodavandskassen? Der er desv¿rre ikke det store overskud. Husk at betale!
Reglerne for lån af ting: Ting forsvinder mere end f¸r.
Hastigs 20L Jerrycan er v¿k. H¿vertslangen forsvandt også for en tid!
F¸lgende er indk¸bt på det seneste som erstatning for forsvundne ting:
Forskellige ½” toppe
M6 snittap
M6 snittap til Helicoil
Lille skralde
Ny Lygte med genopladelige batterier.
Hvis ting går i stykker, og det sker jo ind i mellem, så giv bestyrelsen besked, så k¸bes nyt. Man kommer ikke selv til at betale, på n¿r hvis det er bevidst misbrug af v¿rkt¸jet.
D¿ksituationen i klubben: Bestyrelsen anbefaler at man max opbevarer d¿k i klubben en måned. Brugte d¿k kan afleveres på genbrugsstationen på Firskovvej, der har åbent alle dage fra 10-17.
Man må gerne t¸mme den blå affaldsvogn på eget initiativ. Når den er fyldt skal den t¸mmes ude i parkeringsk¿lderen. Der er i orden at rydde lidt op på sofabordet og feje gulvet. Pres dåserne sammen. Metal spanden må også gerne t¸mmes på eget initiativ.
D¿kmaskinen er stadig i stykker: 30/6 fik Flemming ridset sine SV f¿lge. Der skal skiftes en ventil. Bestyrelsen s¿tter i v¿rk.
Hjemmesiden: Der har v¿ret problemer pga. omstrukturering. (se punkt 11g)
PMC listen: Det går fint - god aktivitet. Nogen voldstrusler sidste vinter. Det accepteres ikke! Fra salen blev det påpeget at der ikke har v¿ret k¿restebreve på listen i år…

 

Punkt 3 - Kasserers forel¿ggelse af regnskab (Niels)

Niels n¿vnte at have overtaget jobbet midt i perioden. Overlevering fra tidligere kasserer var ikke optimal. Der var en del rod i regnskabet, f.eks. manglende bilag etc. Der kom kritik fra revisorerne.
Hovedpunkter:
Klubben har ca. 14.000 i kassen. Regnskabet skal dog kigges efter inden dette kan konfirmeres endeligt.
Klubben har 52 medlemmer. Kontingentindbetaling steget.
Udgifter til v¿rkt¸j og fort¿ring er faldet. Bla. pga. Asserbo og Kaldred, der sidste år kostede en del.
 
Diskussionen k¸rte lidt af sporet mht. hvad pengene skal bruges til: fort¿ring på klubture, tilskud til Sturup arrangement…
Forsamlingen kan ikke godkende regnskabet i dets nuv¿rende form. Regnskabet revideres. Forsamlingen giver revisorerne fuldmagt til at godkende et revideret regnskab. Dette forventes at ske primo 2004.

 

Punkt 4 – Valg af formand og kasserer

Bager stiller som formand, men opfordrer samtidigt andre til at opstille. Bager gjorde det klart at dette er sidste år han opstiller. Rent hypotetisk f¿rdigg¸res studiet måske, hvilket kan give tids og geografiske ¿ndringer der g¸r det sv¿rere at v¿re formand. Formands-prospects b¸r stille op til bestyrelsen og få fornemmelse af arbejdet.
Bager genv¿lges uden modkandidater, tillykke.
 
Jacob Bunk Nielsen og Nana Schumacher opstiller til kassererposten. Begge påpeger at de ville rette op på regnskabsrodet.
Jacob v¿lges ved hemmelig afstemning. Tillykke.

 

Punkt 5 - Valg af bestyrelse samt suppleanter

Der skulle v¿lges 3 medlemmer samt 2 suppleanter blandt 6 kandidater. De stemmeberettigede skrev hver 3 navne ved hemmelig afstemning. Efter samment¿lling blev de 3 med flest stemmer valgt til bestyrelsen, de 2 n¿ste som suppleanter og den sidste r¸g på Utopia.
Resultatet blev:
Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Lund Madsen aka SVANderS (lokalkendt på de snoede Nordsj¿llandske veje)
Christian Knudsen (garvet bestyrelsesmedlem, nu med flere heste)
Nana Schumacher (god til at bage og med en studievenlig mc som hun er blevet god til at skrue i)
 
Suppleanter:
Tommy Fer (agter at deltage mere aktivt på turene nu hvor VFR’en er på plader, maskinmester)
Lars ”Moller” Molnit (ejer af klubbens mest studievenlige mc)
 
Utopia:
Racer-Niels J¸rgensen (fortsat arrang¸r af Sturup banedag, garvet bestyrelsesmedlem)
 
Tak til den afgående bestyrelse for et godt arbejde – og tillykke til den nye bestyrelse. Godt at se så mange nye kandidater.
 

Punkt 6 – Valg af revisorer

Den Dynamiske Duo, Steen Eggers og Snorre genv¿lges som revisorer.

 

Punkt 7 – ¨l I klubben (Bager)

2 klager fra S-huset har medf¸rt stop af ¸lsalg i klubben. Efter diskussion af emnet var budskabet klart og forstået af alle: ¨l og sodavand fra klubben, skal drikkes i klubben og vi skal opf¸re os ordentligt overfor bartendere og g¿ster i K¿lderbaren og S-huset. Ved håndsopr¿kning blev det vedtaget at genindf¸re ¸l i klubben. Bliver der igen problemer med utilstedelige pimser, fjernes ¸llene igen!
Det blev diskuteret at k¸be et engangskamera til K¿lderbaren, til dokumentation af evt. syndere.

 

Punkt 8 – Status på nyt klublokale (Palle)

PMC, ATM og PRG har sammen s¸gt DTU’s lokaleudvalg om plads i en fabrikshal. Der er kommet uklart svar: Ikke umiddelbart muligt, s¸g igen senere. Privatisering af DTU g¸r ikke mulighederne nemmere.
Vi skal v¿re glade for hvad vi har – men forts¿tter med at s¸ge bedre faciliteter.
Forhold til Teknisk Forvaltning er godt. Det skal det blive ved med, de kan hj¿lpe med mange ting hvis man sp¸rger p¿nt.
 

Punkt 9 – Forslag til ¿ndringer i vedt¿gter

Det foreslås at ordlyden ” Medlemmer skal v¿re ejere eller brugere af mindst én motorcykel godkendt til k¸rsel på offentlig vej…”, omformuleres til ”Medlemmer skal v¿re ejere eller brugere af mindst én indregistreret motorcykel…”
¯ndringen har til formål at udelukke personer der kun agter at bruge v¿rkstedet, uden at deltage i det sociale liv på bla. klubturene.
Denne ¿ndring blev vedtaget ved håndsopr¿kning. Ingen stemmer imod.
Generelt set skal bestyrelsen fors¸ge at holde klubbens ånd i h¿vd. Dvs. foretage individuelle sk¸n fra sag til sag.

 

Punkt 10 – Indkomne forslag

Ingen
 

Punkt 11 – Evt.

 
a. Tr¿f ifbm 10 års jubil¿um
Vi skal se på mulighederne for at afholde et tr¿f ifbm. klubbens 10 års jubil¿um. Der blev nedsat et tr¿f-udvalg bestående af: Karen Raarup (formand), Anders LM, Snorre, Hylle, Palle og Tommy.
Bestyrelsen melder ud med et budget for arrangementet, hvorefter tr¿fudvalget strikker et forslag sammen. Dato skal meldes ud i god tid og der skal checkes for andre klubbers tr¿fdatoer.
 
b. Oprydning
Der er oprydningsdag 15/11-2003. Alle opfordres til at m¸de op og give en hånd.
Der neds¿ttes et udvalg til at forberede dagen, således at der ikke kun ryddes op, men også udf¸res reparationer og forbedringer i lokalet (rep. af huller i gulvet, holdere til v¿rkt¸j og mc-l¸ftere mm.)
Udvalget består af Bager, Nikolaj Kjeldsen, Palle og Moller.
 
c. Julefrokost
Sammenskudsgilde-metoden har visse ulemper. I år var alle kanonfulde inden vi kom i gang med at spise, fordi en del mad kr¿vede en del tilberedning. Hvis det fortsat skal v¿re sammenskudsgilde, skal der v¿re mere disciplin med at få maden tilberedt hjemmefra. Alternativt kan der bestilles diner-transportable til en rimelig pris.
Julefrokost udvalg: Moller, Tajs, Palle og Anders LM.
Dato sat til 14/2-2004.
 
d. Indk¸bstur til Tyskland
Det blev foreslået at tage på indk¸bstur til Tyskland. F¸rst til Louis, Polo, Hein Gericke og derefter til supermarked for sprit og ¸l. Der var god stemning for forslaget.
Steen E kigger på muligheden for at leje en bus. Flere har busk¸rekort. Alternativt kan k¸res i private biler (nogen er blevet gamle, magelige og rige :-)
Turen skal ligge inden julefrokosten, helst 17/1 eller 24/1. Måske har de tyske mc pushere ”sonder-angebot-wochen” eller lignende man kan ramme.
 
e. S¸mblok
Der skal snarest indk¸bes en ny s¸mblok. Det SKAL v¿re sket inden julefrokosten! Bestyrelsen er på sagen.
 
f.  Ventilation
ATM har åbnet en kanal for at få bedre udsugning. Det fungerer vist stadig ikke optimalt. Vi kan kigge på PMC’s muligheder for at g¸re noget tilsvarende.
 
g. Server
Da der har v¿ret et par episoder hvor opdatering af PMC-siden har v¿ret vanskeligt, blev det diskuteret om PMC skal have sin egen server.
Det blev besluttet at PMC forts¿tter det gode samarbejde med PRG. Det er nemt og de er dygtige.
Bestyrelsen og andre relevante personer (bla. Dantzer) finder ud af hvad der skal g¸res for at få det til at k¸re gnidningsl¸st i fremtiden.
 
h. Klubaftener
Den begr¿nsede deltagelse i klubaftener kan skyldes at 2 aftener pr måned er for meget. Det blev besluttet at genindf¸re 1 klubaften pr måned. Der skal v¿re meget fokus på denne aften, der skal v¿re givet en destination, klubben skal evt. sponsorere noget fort¿ring, vi skal huske også at snakke/prale/lyve og ikke kun fr¿se. Og fors¸g ikke at skr¿mme de nye v¿k…
S¸ndagsture som tidligere til bla. Kronborg og Esrom kloster er en god ide.
Klubaftener skal holdes i h¿vd også om vinteren med ¸l i klubben, bifture og lign. Bager planl¿gger en Ringenes Herre 2 opvarmningsaften til 3’eren.
 
i. Testb¿nk
I vinters arbejdede et udvalg (Kim O, Steen E, Flemming, Anders N samt en bilgut, Lasse) med at unders¸ge mulighederne for at bygge en testb¿nk, alternativt renovere en brugt b¿nk. Med de kr¿fter vi snakker om skal b¿nken udstyres med en bremse. Hvordan man end vender og drejer opgaven skal der investeres mindst 20.000 kr. Projektet blev derfor lagt på hylden.
 

Tak for god ro og orden.

Referent Anders N¸rskov