Generalforsamling 07-10-2002


Tilstede: Bager, Palle, Niels, Jon, Anders, Uffe, Tom, Nana, Christian B., Theis, Susanne, Flemming, Dantzer, Christian K., Nic, Knud, Kai, Jakob B.N, Sten, Morten S., Adam, Ulrik, Jacob K., Jeppe, Morten J., Janus, Nikolai, Johnny, Karsten, Nina + to nye
Referent: Nina


Dirigent:

Jon valgt som dirigent, på bestyrelsen opfordring

Formands beretning ved Bager:

Lidt om året der gik. Der har været mange gode arrangementer. Julefrokosten gik godt, (ingen slåskampe, brændere.:-) Oprydning i klubben 1.gang gik godt, men langtfra færdig, Biograftur Pollefiction med mælkekasser og blå hjelme, hyggeaften hos JJ god fest & film, Asserbo-tur godt vejr og hyggelig tur. Sankt Hans fest ved Hylle, Træf på Toppen der blev lyttet til musik og slået i flest kørte km af MC Morgenhård men næste år.! Kaldred tur fest, grill og badning og vandmandskastning! Crosseren virker endnu! Går på gløder med og uden kapsler i bålet.

Der har været køreteknisk kursus v/ Hastig med stor hjælp fra Jeppe. Bronze kursus stor succes rent PMC hold, overnatning og fest ved Suså. Banedag ved Sturup godt arrangement. Endnu en kluboprydningsaften, bl.a. er der installeret trykluft via DTU anlæg. Øl og vand går fint, der har i længere perioder været fyldt op - det løber rundt! OBS tommer dåser hører til i metalaffald HUSK DET!

Det går rigtig godt med dæk-maskinen alle er velkomne til at deltage i at smide dæk af på lossepladsen. Der ligger mange dæk, men er pt ok! Det koster 20 kr. for ikke medlemmer at skifte/få skiftet dæk samt skal gl. dæk fjernes.

Derudover har der været ’Åbent hus arrangment’ på DTU i PF regi, gik fint.

Hvervesedler sat på MC på DTU.

Mangler: ny PC, mere styr på skabe.

Kassererens beretning ved Nina:

Der er en kassebeholdning på 29.815kr inkl. et nøgledepositum på 14.000kr.

I årets løb er der brugt i alt 19.855kr, heraf ca. 9000 til værktøj, trykluftudstyr o.a. til værkstedet, der er brugt mere end 7.000kr på sociale arrangementer såsom Asserbo, Kaldred, Træf på Toppen.
Desuden er der indkøbt div. kontorartikler, frimærker, benzin, videoer til klubben for i alt 2.500kr.

Der er kommet i alt 15.453kr ind i indtægter, udover kontingent er der bl.a. et tilskud fra PF på 2.000kr.

Regnskabet er læst og godkendt før generalforsamlingen af revisorerne. Regnskabet ligeledes godkendt af Generalforsamlingen.

Valg af formand og kasserer:

Bager og Nina genopstiller.
Bager genvalgt som formand - ingen modkandidater.
Nina genvalgt som kasserer - ingen modkandidater.

Punkt 5 - Valg til øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Nøgleansvarlig: vælges fra og af bestyrelsen
Kartotekansvarlig: vælges fra og af bestyrelsen

Hvem opstiller:

til bestyrelsesmedlemmer:
Christian K., Karsten, Palle, Johnny, Niels

til suppleant:
Anders, Nana, Jeppe, Christian B, Niels

Valgtale ved Johnny, Karsten, Palle, Niels, Christian K.
Efter afstemning er følgende valg stemmesedler samlet ind i Niels’ styrthjelm (hemmelig afstemning

Vagt til bestyrelsen: Palle, Christian K, Karsten
Valgt som suppleanter: Anders og Niels

Status på nye lokaler

Der er blevet spurgt lidt rundt på DTU, det undersøges pt. om der overhovedet er lokaler ledige, der ikke ligger i kælderen. DTU er selvstyrende og derfor har økonomien pludselig fået mere indflydelse.
Udsugning i eksisterende lokaler kan desværre ikke lade sig gøre. Vi må ikke have benzin grundet brandfare/eksplosionsfare.
I gruppen er: Palle, Kent, Nikolai, Uffe (Jeppe)
Vinteropbevaring: muligt at finde sted her på DTU, undersøges af selv samme gruppe.

Det er et fælles ønske at finde nye lokaler.

Bager: Porten skal lukkes efter kl. 18 og i weekenden Vagterne brokker sig MEGET! Den skal lukkes hver gang. Der er olie på dørhåndtag omkring vores klublokaler. Der er blevet kørt på gangene, hvilket er STRENGT forbudt. Benzin er ikke tilladt. Vi skal passe bedre på ellers bliver vi smidt ud! Vi må heller ikke køre på landingsbanerne! Ved dækskifte skal brændere holdes langt fra DTU’s område.

Nye medlemmer og nøgler

Regler vi har brugt dette år. Det skulle være nemmere. DTU studerende eller tidligere DTU studerende bliver meldt ind umiddelbart. Ikke DTU studerende tages op og vurderes til bestyrelsesmøderne og meldes derfor ind to gange om året. Vurderes ud fra om personen er aktiv, har en eller anden tilknytning og lignende. OBS der holdes mere på nøglerne.

Kommentarer i øvrigt til nøgler: Vi bør holde fast i nøgle, der står for mange kroner MC dernede, der ikke må låses. Meld folk ind, men afvent lidt med nøgler. Der er tit folk i klubben, nemt at få fat i folk i nærheden. Det er ok at se folk lidt an. Har vi overvejet kort system i stedet for nøgler. Eller dobbeltsystem med kort og nøgler. (Palle retter henvendelse til DTU’s teknisk forvaltning)

Socialklub ikke værkstedsklub står i reglementet! Nøgler bør være forbeholdt de aktive og ikke de passive.

BRUG logbogen! Sæt en seddel op på nettet eller døren med en liste over folk der bor tæt på. (Nikolaj sætter en liste op) Vi er ikke en værkstedsklub, men bruger mange penge på værkstedet!
Opfordring til at skrive på listen at ’nu går jeg i klubben’

Mail-listen:

Der er snakket meget om listen. I perioder har der været rigtig mange mails. Der har været meget blandet holdning til dette. Bestyrelsen har ændret listen at man SKAL bruge ’reply all’ og ikke kun ’reply’.

Diskussion frem og tilbage omkring brugen af listen, konklusionen er at vi fortsætter, som det er nu.

Julefrokost:

Vi skal finde et nyt sted at holde det, sidste PMC medlem på VKR er fraflyttet. Forslag om evt. bruge penge på leje af lokaler!

Janus, Nicolai, Nana og Palle har meldt sig i udvalget der står for arrangementet. Datoen fastlagt til 15. februar 2003.

Evt.

Hvad sker når vi ikke overholder regler?! Officielt smider vi folk ud, men det bliver vurderet i det enkelte tilfælde. Klar holdning til at føre an stram politik overfor overtrædelser af vores reglement, det er vores klublokale der står på spil!

Kommentar til Åbent Hus arrangementet, godt men, der bør være mere styr på det, f.eks. flere forskellige MC’er både de dyre og de mere SU venlige.

Billeder på web’en. Send billeder til Jeppe han påtager sig at oploade dem. Hvis der er i tvivl om formatet kontakt Jeppe først.