Bestyrelsesmøde 13-02-2003


Tilstede: Bager, Christian, Palle, Nina, Karsten (Referent)


Punkt 1 - Bankskiftestatus

Vi er nu kørende med konto med webadgang hos Nordea, så kassererens job nu er væsentligt lettere end tidligere i BG Bank. Lukning af den tomme konto her kræver udover kassererens underskrifter endnu en underskrift af formanden.

Punkt 2 - Julefrokost:

Der er styr på planlægningen. Arrangørerne mindes om traditioner ang. underholdning.

Punkt 3 - Klublokalet

Dækholdere skal males og sættes op. Vi skal have vægankre i væggen. Vi skal bruge M10 bolte og lave større huller i dækholderne. (Christian)

Punkt 4 - Skabe i klubben:

Hvis man mangler skabsplads, henvender man sig til én af medlemmerne, som har et skab for sig selv og beder dem om at give plads, så man deler.

Punkt 5 - Affald

Metalspand skal tømmes (Palle)

Punkt 6 - Opbevaring

Hylle og Janus skal fjerne deres løstliggende ting i klublokalet. De får besked om, at de skal have ryddet op inden en måned.

Punkt 7 - Opsætning af nyt værktøj.

Bager gør noget af arbejdet på lørdag og til Åbenthus arrangementet

Punkt 8 - Andrew

Søndag d. 9. februar havde Andrew sin egen og Vælte-Niels' cykler stående i klubben med benzin i tankene. Niels er ikke medlem af klubben, og det er derfor et klart brud på reglementet at lade hans cykel overnatte i klubbens værksted. At efterlade benzin dér er selvsagt endnu en alvorlig forseelse.
Onsdagen efter blev noget af benzinen tappet af (med lugtgener i hele S-huset til følge) og det blev indskærpet overfor Andrew, at der ikke måtte forefindes benzin i lokalet. Andrew sagde, at der ikke kunne suges mere benzin af tankene. Til trods herfor kunne der dagen efter tappes 4 liter af Niels' Mille.
Konsekvens: Andrew får en skriftlig advarsel med besked om at en senere overtrædelse vil medføre nøgleinddragelse og hvis det ikke giver en øjeblikkelig bedring ekskluderes han.

Punkt 9 - Referater

Referaterne fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er nu alle på nettet. Christian har lært at lægge dem ind. Vi takker Tom, for det fine arbejde han har lavet og den tid han har gjort det.

Punkt 10 - Trusler om vold på listen

Jon besvarede et forslag om at nedlægge e-mail-listen til fordel for et webbaseret forum med at love "en flad" til de, der ville stille sig op og sige, at det er "hyggeligt" med mange mails uanset kvalitet.
Jon fik (privat) at vide, at selv mindre trusler om vold ikke hører hjemme på listen.
Johnny svarede (på listen): "Første gang du stikker mig en flad så får du kraftedme en kniv for struben". Han fik en privat besked med samme ordlyd som Jons.

Bestyrelsens holdning: Vi må på listen helt afholde os fra at komme med udtalelser med trusler om vold eller udtalelser, der kan misforstås i den retning.
Jons og særligt Johnnys bemærkning er utilstedelig og fuldstændig uacceptabel. I fremtiden vil disciplinarmidler tages i brug, hvis lignende episoder opstår.

Punkt 11 - Kasserer posten

Nina forlader til vores store skuffelse bestyrelsen og opsiger sit medlemskab, da hun ikke vil fortsætte i PMC.
Anders Lund Madsen og Niels Jørgensen er suppleanter til bestyrelsen og inviteres derfor (i nævnte rækkefølge) til at indtræde i bestyrelsen som kasserer. Er ingen af dem interesseret, må en afløser findes i den siddende bestyrelse.
RacerNiels har meldt sig som kasserer. Bestyrelsen siger på PMC's vegne tak til Nina for et godt stykke arbejde.